Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi için yer seçimi konusunda açıklamada bulundu.Açıklamada hangi alanların sanayi alanları olacağı belirtildi.Açıklama ŞÖYLE;

"Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden;
Bakanlığımızın ilgide kayıtlı yazısında; Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi
Bölgesi'nin yazısına atıfta bulunularak, Yer Seçimi Komisyonunca uygun görülen ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü) 10.06.2022 tarihli
ve 3738791/67 sayılı yazısı ile sınırları kesinleştirilen yaklaşık 64 ha. büyüklüğündeki
Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının Zonguldak-Bartın-Karabük
Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Zonguldak İli 1/25.000 ölçekli
Çevre Düzeni Planına işlenmesi talep edilmiş, Bakanlığımızca yapılan inceleme ve
değerlendirmeler neticesinde;
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sınırları kesinleştirilen, Zonguldak Bartın-
Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının F-28 numaralı plan
paftasında "Tarım Arazisi" ve "Taşkın alan ve Dere Yatağı" olarak, Zonguldak İli 1/25.000
ölçekli Çevre Düzeni Planının F28-A3 ve F28-A4 numaralı plan paftalarında "Tarımsal
Niteliği Korunacak Alan", "Çayır ve Mera", "Taşkın Alanı" ve "Filyos Çay Yatağı" olarak
tanımlanan yaklaşık 64 hektar büyüklüğündeki alan; 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planlarında (Zonguldak Gökçebey) Organize Sanayi Bölgesi olarak düzenlenmiş,
- Konuya ilişkin Devlet Su İşleri 232. Şube Müdürlüğünün 19.04.2021 tarihli ve
1177025 sayılı yazısında yer alan "… söz konusu taşınmazların Kuruluşumuzun mevcut
veya planlanan baraj veya göletlerin su toplama havzaları içerisinde yer almadığı tespit
edilmiştir. Söz konusu taşınmazlar Yenice Çayının sol sahilinde yer almaktadır ve
güzergahta taşkın koruma seddeleri tamamlanmış bulunmaktadır" görüşü doğrultusunda
1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında Yenice Çayının sınırları
güncellenmiş ve Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının güneyinde yer alan taşkın alanı,
alanın tapudaki vasfı göz önünde bulundurularak "Orman Alanı" olarak düzenlendiği
bildirilmiştir.
Bu kapsamda; 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102'nci maddesi gereği
Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 01.03.2023 tarihinde onaylanan
"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve Zonguldak ili 1/25.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı Değişikliği 09.03.2023 tarihinden başlamak üzere Valiliğimizin (Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ilan panosunda ve internet adresinde
(http://zonguldak.csb.gov.tr) 30 (Otuz) gün süreyle eş zamanlı olarak askıya
çıkarılacaktır. Söz konusu plan değişikliği için itirazlar 30 (Otuz) günlük askı süresi
içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilecektir."