Törene Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Barosu Başkanı Avukat Türker Kapkaç, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumha, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, İl Jandarma Komutan Vekili Akbay Orhan Kaş ve avukatlıklar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Baro Başkanı Türker Kapkaç, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum.

81 İl Barosu ve Türkiye barolar birliği olarak diyoruz ki; ülkenin dört bir tarafında sorunlarımız ortak.

Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların örgütlü gücünü temsil eden bizler, başlangıcında olduğumuz 2023-2024 Adli Yılı’nı bu sene de kaygıyla karşılıyoruz.

Yeni bir adli yılı umutla ve heyecanla değil kaygıyla karşılamamızın sebebi, sadece avukatlara ait mesleki sorun gibi görünen ancak artık ulusal çapta bir hak arama özgürlüğünün ve adalete erişimin de içinde bulunduğu adalet krizidir.

Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı ideallerinin hayata geçirilebilmesi ile savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinin altını bir kez daha çizme zorunluluğu doğmaktadır

 Içinde bulunduğumuz yargı sisteminde, avukatların mesleki tecrübeleri artık yasalardan ve hukuka yaraşır uygulamalardan değil; ulusal çapta gittikçe büyüyen bir şiddet sarmalından, kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle maruz kaldığımız ekonomik sömürü halinden ve adaletin geç ya da hiç tecelli etmediği bir yargı sisteminden gelmektedir.

Anılan sorunların ortadan kalkması, ulusal çapta bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön koşuludur ve bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesiyle mümkündür.

 2023 yılı sonu itibariyle, yargı reformu strateji belgesi ve buna istinaden hazırlanan insan hakları eylem Planı’nın uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz.

İnsan hakları eylem planı’nda “2.6 savunmanın güçlendirilmesi ve avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması” başlığı altında yer alan faaliyet hedeflerine ulaşılamadığını üzülerek tespit ediyoruz.

Özellikle “yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranı yeniden düzenlenecektir” ,

“Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır”

 ve “kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve  özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır ”şeklinde dile getirilen hedeflere ilişkin taahhütlerin 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini avukatların kendileri adına asaleten, savunması üstlendikleri yurttaşlar adına vekaleten talep etmek en doğal hakkımızdır.

 Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım; hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içerisinde şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır. Staj eğitimin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden vazgeçilmelidir.

 yeni adli yılda stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu; bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, meslek alanının genişletildiği; avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve idari önlemlerin alındığı, gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz.

 Vatandaşların kendilerini hukuki güvenlik içerisinde hissettikleri ülkeleri, diğerlerinden ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adalet mülkün temeli;

Adaletin teminatı bağımsız ve tarafsız yargı;

Adil yargılanma hakkının teminatı ise savunma hakkı ve bağımsız avukatlık faaliyetidir.

Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç tecelli ettiği veya hiç tecelli etmediği bir adli sistemin mülkün temeli olması mümkün olmadığı gibi, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmeyen bir yargı sisteminden adil yargılanma beklenmesi de mümkün değildir.

Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl diliyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum…”

Başsavcı Abdurrahim Alan ise, “Sayın......., Komisyon Başkanım, Sayın Baro Başkanım, Meslektaşlarım Hakimlerimiz ve Cumhuriyet Savcılarımız ve Avukatlarımız, Türk Adalet Teşkilatının değerli çalışanları, Sayın Zonguldak halkı ve değerli basın mensupları,

“2023-2024 adli yıl açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan onur ve memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.

2023-2024 yılı adli yılının ülkemize, milletimize, ilimize adalet, huzur, barış, sağlık, refah ve mutluluk getirmesi dileğiyle hep birlikte açıyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, geçmiş yıllarda kaybettiğimiz fedakâr meslektaşlarımızı, hain terör saldırılarında yaşamını yitiren yargı şehitlerimizi, polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı, 15 Temmuz 2016’da yitirdiğimiz şehitlerimizi, gazilerimizi, madenci şehitlerimizi ve 6 Şubat’ta meydana gelen depremde yitirdiğimiz 10 binlerce vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyor ve kendilerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Devlet ve millet kaynaşmasına son derece pozitif katkıları olduğunu düşündüğüm ve 2 gün önce kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramınızı da ayrıca kutluyor, ülkemize ve coğrafyamıza mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Adli yılın başlangıcına ilişkin bu tören, sadece yargı mensuplarına özgü bir tören olmayıp, ülkemiz için adli yılın açılışı, kamu kaynaklarını kullanan her kurum gibi yargının da topluma verdiği hizmetlerin nitelikli ve verimli yürütülmesine ilişkin bir sorumluluğu ve aynı zamanda bu sorumluluğu hangi ölçüde yerine getirdiğini uygun araçlarla ve doğru şekilde topluma açıklama yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır.

Şeffaf bir yargı anlayışı içinde “Adaletin tesisi toplumda yalnızca düzen sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bireyin yaşama sevinciyle geleceğe dair en güçlü umutları da yeşertir. Adaletten yoksun olan toplumlar sadece haklarını kaybetmiş olmazlar, hak kavramlarının yanında iyiye ve güzele olan inancını, geleceğe dair tüm umutlarını kaybederler. İşte bizler kişiye ve zamana göre değil, her zaman ve herkes için adaleti gözeterek, bağımsızlık, tarafsızlık ve objektifliği tüm çalışmalarında benimseyen, zümre hâkimiyetine izin vermeyen, görünüşte değil, esasta şeffaf bir yargı anlayışı içinde adalet görevini yerine getirmeye çalışmaktayız. Belki de bu sayede temiz duygularla bezenmiş umut dolu bir geleceğe çocuklarımızı hazırlamanın engin hazzını da kalplerimizde hissedebilme imkânını bulacağız. Türk Milleti adına bağımsız yargı görevini yerine getiren yargı mensupları, Anayasanın vermiş olduğu görevin ifası amacıyla neler yaptığımızı ve yapmamız gerektiğini bu özel ve anlamlı günde toplumla paylaşıyoruz.

Yargı görevinin, halkın bizlere verdiği kutsal bir emanet olduğu bilinciyle işimizi nasıl yaptığımızın hesabını da topluma vermeye çalışıyoruz. Bu yaklaşımın, kamunun ve milletimizin yargıyı daha iyi anlamasına ve yargıya destek olmasına katkı sağlamasını diliyorum. Daha iyi işleyen bir adalet sistemine doğru güvenle, umutla ve emin adımlarla ilerlediğimizi belirtmek isterim.

Halkın yargıya duyduğu güvenin ve memnuniyetin artması için, kişisel ve kurumsal anlamda fedakârlık göstererek bilgiye dayalı çözümler üretme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çalışmalarımıza bu bilinçle ve özverili bir şekilde devam ediyoruz.

Anayasamızın “ Hak Arama Hürriyeti ” kenar başlıklı 36 ıncı maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6 ıncı maddesinde düzenlenen “adil yargılanma hakkı”; yargılamaların adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olmaktadır.

Adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri ise “yargılamanın makul süre içerisinde bitirilmesi” ilkesidir.

Hak arayanlar için geçerli olan bu ilkenin amacı; uyuşmazlığın taraflarını yargılama işlemlerinin sürüncemede kalmasına karşı korumak, uyuşmazlık konusu hakka bir an önce ulaşabilmelerini sağlamak ve tarafların, davanın nasıl sonuçlanacağı konusunda endişe ile yaşamalarını önlemektir. Bu doğrultuda bir süredir yargıda hedef süre uygulamasına geçmiş bulunmaktayız.

Yargımızı hızlandıracak başka bir husus ise alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleridir. Bu doğrultuda ceza soruşturma ve yargılamasında uzlaşma ve hukuk yargılamasında ise arabuluculuk uygulamasını son derece başarılı şekilde uygulamaktayız. Bu yöntemler sayesinde ilimizde binlerce dosyanın dava açılmadan en az masraf, zaman içinde ve tarafların memnuniyetiyle sonuçlandığını görmek bize mutluluk vermektedir.

Kamuoyu ve milletimizin hassas olduğu terör, kadın hakları, çocuk ve aile birliği hususlarında meydana gelen uyuşmazlık ve soruşturmalarda yargı olarak bizim de son derece hassas olduğumuzun bilinmesini istiyorum.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle kamu vicdanına adaletin gerçekleştiği kanaat ve inancını oluşturacak kararlara imza atacağımız yeni bir adli yılımızın adliyemize, baromuza ve tüm Zonguldak iline hayırlı olmasını temenni ederim.

2023-2024 adli yılının fedakârca görev yapan yargı çalışanlarına ve özellikle milletimize hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınızdan ötürü hepinize; Saygılarımı sunuyorum ”diye konuştu.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Haber:Batuhan DARAKCI